Velkarahoitus

Rahoituspolitiikka

Caverionin hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä tytäryhtiöiden kanssa. Tytäryhtiöiden vastuulla on toimittaa rahoitusosastolle ajantasaista ja täsmällistä informaatiota rahoitusasemasta, kassavirrasta ja valuuttapositiosta, jotta voidaan varmistaa tehokas kassan-, rahoituksen-, likviditeetin ja riskienhallinta.

Rahoitusosasto vastaa rahoituksen riittävyydestä, erilaisten rahoituslähteiden käytettävyydestä ja ulkoisten lainojen hallitusta erääntymisprofiilista. Liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää arvioidaan ja seurataan jatkuvasti, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun.

 

Rahoitusasema vuoden 2015 lopussa

Caverionin rahavarat olivat joulukuun lopussa 68,1 milj. euroa (12/2014: 98,8 milj. euroa). Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Vahva kassamme mahdollisti ylimääräisen 34,1 milj. euron korollisten velkojen lyhennyksen tammi-joulukuussa 2015. Konsernin korolliset velat olivat 97,9 milj. euroa joulukuun lopussa (12/2014: 149 milj. euroa), ja keskikorko suojausten jälkeen oli 1,3 prosenttia. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus koron nousua vastaan tehtyjen suojausten jälkeen on lähes 100 prosenttia konsernin korollisesta velasta. Noin 92 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 6 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 22,7 milj. euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdelukuun. Konsernin nettovelka oli 29,8 milj. euroa joulukuun lopussa (12/2015: 50,2 milj. euroa).