Osakkeet ja osakkeenomistajat

 

Osakkeenomistajat

Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2015 lopussa 30 594 (2014: 32 837). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli joulukuun 2015 lopussa 34,6 prosenttia osakkeista (2014: 33,0 %).

Yhtiö julkaisi 4.3.2015 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan yhtiön Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:stä oli ylittänyt 10 prosenttia (1/10).

Suurimmat omistajat 31.12.2015
Omistaja Osakkeita, kpl % kaikista osakkeista
1. Structor S.A.  17 840 000 14,2
2. Antti Herlinin suorat ja määräysvallassa olevien yhtiöiden osakeomistukset  13 850 180 11,0
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  4 030 000 3,2
4. Fondita-rahastot  3 542 000  2,8
5. Nordea-rahastot  2 898 567  2,3
6. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 864 393  2,3
7. Danske Invest -rahastot 2 475 958  2,0
8. OP-rahastot  2 191 166 1,7
9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  2 119 468  1,7
10. Valtion eläkerahasto 1 850 000 1,5
11. SEB -rahastot 1 608 584 1,3
12. Aktia-rahastot 1 510 854 1,2
13. Evli-rahastot 1 347 936 1,1
14. Brotherus Ilkka 1 048 265 0,8
15. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 757 446 0,6
16. Säästöpankki-rahastot 731 052 0,6
17. Odin-rahastot 557 549 0,4
18. Caverion Oyj 512 091 0,4
19. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 461 242 0,4
20. Föreningen Konstsamfundet rf 423 002 0,3
       20 suurinta yhteensä 62 619 753 49,9
       Muut osakkeenomistajat 38 345 222 30,5
       Hallintarekisteröidyt yhteensä 24 631 117 19,6
Kaikki osakkeet 125 596 092 100,0 
Omistajarakenne sektoreittain 31.12.2015
Sektori Osakkeen-omistajat % omistajista Osakkeita, kpl % kaikista osakkeista
Hallintarekisteröidyt ja ei-suomalaiset 173 0,6 43 432 816 34,6
Kotitaloudet 28 396 92,8 23 860 533 19,0
Julkisyhteisöt 30 0,1 12 792 582 10,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 86 0,3 17 343 998 13,8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 419 1,4 7 119 413 5,7
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1 490 4,9 21 046 750 16,8
Yhteis- ja erikoistileillä 0 0,0 0 0,0
Yhteensä 30 594 100,0 125 596 092 100,0

 

Johdon osakeomistus 31.12.2015
  Osakkeet,
kpl
Osuus
osakekannasta %
Hallitus  4 823  0,00384 %
Konsernijohtaja  4 000  0,00318 %
Konsernin johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa  136 272  0,10850 %
Yhteensä  145 095  0,11553 %
Omistusten jakautuminen omistusmäärän mukaan 31.12.2015
Osakemäärä Omistajien lkm Osuus osakkaista % Osakkeiden lkm Osuus osakekannasta
1–100 8 193 26,8 511 741 0,4
101–500 12 388 40,5 3 489 595 2,8
501–1 000 4  673 15,3 3 682 742 2,9
1 001–5 000 4  355 14,2 9 408 332 7,5
5 001–10 000 504 1,6 3 635 587 2,9
10 001–50 000 349 1,1 7 252 172 5,8
50 001–100 000 50 0,2 3 614 120 2,9
100 001–500 000 59 0,2 12 956 071 10,3
500 001– 23 0,1 81 045 732 64,5
Yhteensä 30 594 100,0
125 596 092 100,0

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osake

Caverion Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Oy. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Caverion Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Caverion Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 31.12.2015.

 

Osakkeen perustiedot (CAV1V)

 • Listaus: Nasdaq Helsinki
 • Lista: Nordic Mid Cap
 • Listautumispäivämäärä: 01.07.2013
 • Kaupankäyntivaluutta: EUR
 • Toimialaluokka: Teollisuushyödykkeet ja -palvelut
 • Kaupankäyntitunnus: CAV1V
 • ISIN-koodi: FI4000062781
 • Reuters-tunnus: CAV1V.HE
 • Bloomberg-tunnus: CAV1V:FH

 

Indeksit

Caverionin osake kuului vuoden 2015 lopussa muun muassa seuraaviin indekseihin:

 • OMX GES Sustainability Finland
 • OMX GES Sustainability Finland Cap
 • OMX Helsinki 
 • OMX Helsinki Cap
 • OMX Helsinki Industrials
 • OMX Helsinki Industrial Goods & Services
 • OMX Helsinki Mid Cap
 • OMX Helsinki Support Services
 • OMX Nordic EUR
 • OMX Nordic Mid-Cap EUR

 

Omat osakkeet

Caverionin hallussa oli 509 257 yhtiön omaa osaketta 1.1.2015. Tammi–joulukuussa yhtiölle palautui YIT Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 2 834 Caverionin osaketta. Caverionin hallussa oli 512 091 yhtiön omaa osaketta joulukuun 2015 lopussa. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli siten 125 084 001 joulukuun 2015 lopussa.

Caverion Oyj:n omistamien omien osakkeiden osuus koko osakemäärästä ja äänistä on 0,41 prosenttia.

Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioista tai muista osakkeisiin liittyvistä erityisoikeuksista.

Caverionin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin johdolle joulukuussa 2015. Uusi ohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan). Jos kaikki suoriteperusteiselle osakepalkkio-ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan, ensimmäisten, vuodet 2016–2018 käsittävien ohjelmien nojalla voidaan suorittaa osakepalkkiona yhteensä enintään noin 728 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Lisätietoja kannustinjärjestelmästä julkaistiin pörssitiedotteella 18.12.2015.

Lisäksi lisätietoja yhtiön avainjohdon aikaisemmasta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta vuosille 2014–2016 on julkaistu pörssitiedotteella 26.5.2014.

 

Kaupankäynti osakkeella

Caverionin osakkeen avauskurssi oli 6,67 euroa vuoden 2015 alussa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.12.) oli 9,03 euroa. Osakkeen hinta nousi 35,4 prosenttia tammi– joulukuussa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella tammi–joulukuussa oli 9,69 euroa, alin kurssi 6,67 euroa ja keskikurssi 8,69 euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–joulukuussa 36,4 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 316,6 milj. euroa (lähde: Nasdaq Helsinki).

Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten BATS Chi-X:ssä, Frankfurtin pörssin Open Market -listalla, Turquoisessa ja Burgundyssa. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi– joulukuussa vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla 4,9 miljoonaa kappaletta eli noin 9,4 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kauppapaikoista Caverionin osakkeiden vaihto oli erityisen vilkasta BATS Chi-X:ssä. Lisäksi 10,9 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin tammi–joulukuussa Nasdaq Helsingin ulkopuolista OTC-kauppaa. Niiden osuus koko kaupankäyntimäärästä oli noin 20,9 prosenttia (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 129,5 milj. euroa. Markkina-arvo ei sisällä 31.12.2015 yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (512 091 kpl).