Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on otettu huomioon liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

Strategisesta näkökulmasta Caverion on kehittänyt liiketoimintojaan vakaampaan ja tasaisempaan suuntaan selviytyäkseen paremmin suhdanteiden muutoksista. Säännöllisen seurannan ja analysoinnin avulla pyritään reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ajoissa sekä hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisen että yksityisen sektorin erikokoisista toimijoista.

Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yrityskauppoihin ja ulkoistamiseen liittyviä riskejä hallitaan soveltamalla projektien valintaan tiukkoja kriteerejä sekä perehdyttämällä uudet työntekijät perusteellisesti Caverionin arvoihin, toimintatapoihin ja strategiaan. Konserni soveltaa yrityskauppojen toteutukseen yhtenäistä toimintatapaa ja ohjeistusta.

Caverionille tyypillisiä operatiivisia riskejä ovat urakkatarjouksiin, palvelusopimuksiin, projektinhallintaan ja henkilöstöön liittyvät riskit. Erilaisten projektien osalta on tärkeää olla valikoiva, ottaa huomioon urakoiden riskit ja kannattavuus sekä käsitellä kaikkien urakoiden ja sopimusten sisältö, riskit ja sopimusehdot määriteltyjen prosessien mukaisesti.

Vuonna 2015 Saksassa tutkittiin edelleen kilpailuoikeudellisten sääntöjen rikkomuksia teknisten palveluiden toimialalla. Osana tutkintaa Saksan viranomaiset ovat hankkineet tietoja useilta teknisten palvelujen tarjoajilta, mukaan lukien Caverionilta. Caverion tekee asiassa aktiivisesti yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Tilinpäätöshetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella ei voida arvioida Caverionille näistä asioista mahdollisesti aiheutuvien riskien tai kustannusten määrää. On mahdollista, että kustannukset ja/tai sanktiot voivat olla olennaisia.

Imtech Germanyn maksukyvyttömyyden seurauksena ImCa-konsortion Berliinin Brandenburgin lentokenttäprojektiin liittyvät sitoumukset ovat yksin Caverionin vastuulla. Tällä ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta Caverionin sitoumuksiin kauden lopussa.

Caverionin toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä.

Vuonna 2015 Caverion vahvisti riskienhallinta- ja Compliance-toimintojaan sekä käynnisti niihin liittyvien prosessien uudelleenarvioinnin ja kehittämisen. Caverion on myös käynnistänyt vuosittaisen, konserninlaajuisen compliance-koulutusohjelman, jonka kaikki työntekijät suorittavat.